พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

ขันธะปะริตตะคาถา

        วิรูปักเขหิ เม เมตตัง                     เมตตัง เอราปะเถหิ เม

       ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง                 เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

       อะปาทะเกหิ เม เมตตัง                   เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

       จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง                  เมตตัง   พะหุปปะเทหิ เม

       มา มัง อะปาทะโก หิงสิ                  มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

       มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ                  มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก

       สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา              สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

       สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ                   มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ   ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี

สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

อรรถกถาชาดกพระเจ้า 547 พระชาติ